Rodo


Informacje dotyczące przetwarzania danych w Beskidzkim Centrum Medycznym

Dane podstawowe:

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO.

Administratorem Danych jest:

Beskidzkie Centrum Medyczne ul. Dąbrowskiego 3/1 43-300 Bielsko-Biała

zwany dalej Administratorem


Miejsca przetwarzania danych:

 

Przychodnia nr 1
ul. Młodzieżowa 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

 

Przychodnia nr 2
ul. Dąbrowskiego 3/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

 

Szpital
ul. Młodzieżowa 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

 


Inspektor ochrony danych - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Barbarę Sośnicką – Pawińską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


Dane kontaktowe:

e-mail: inspektor@bcm.bielsko.pl

telefon: 508-166-387
piatek w godzinach od 8:00 do 15:00


UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Realizacja praw określonych w RODO:

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

1) Klauzula informacyjna – Pacjent

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z świadczonymi usługami.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.
9 ust. 2 lit. c, h) Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych, podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art. 29) – najczęściej przez okres 20 lat.

Przysługuje Panu/i prawo do: dostępu do swoich danych, żądanie sprostowania, usunięcia – po okresach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania.

Podanie przez Pana/ą danych, w tym dotyczących zdrowia  ma charakter obligatoryjny- jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania ADO może odmówić Pani/u udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych. Niepodanie przez Pana/ą numeru telefonu może utrudnić przekazywanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia, np. informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny termin.

W ramach świadczenia usług medycznych pozyskiwane są również dane osób upoważnionych przez Pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej lub dostępu do informacji o stanie zdrowia.

2) Klauzule informacyjna – realizacja i rozliczenie umów cywilnoprawnych (faktury) 

Celem przetwarzania jest realizacja umowy (ustnej lub pisemnej) i jej rozliczenie oraz dochodzenie i wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :

  • podmioty upoważnione na podstawie prawa
  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i rozliczenia umowy, wygaśnięcia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy i wystawienie faktury.

3) Pozyskanie danych z innych źródeł w celach realizacji umów

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą.

W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

4) Klauzula informacyjna – Rekrutacje

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

  • art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje lub dane podane w szerszym zakresie niż określone w kodeksie pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu usunięcia zgody.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

5) Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.

Monitoringiem objęte są miejsca ogólnodostępne: korytarze, rejestracje. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

6) Klauzula Informacyjna – Nagrywanie rozmów telefonicznych

Rozmowy są nagrywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu podwyższania jakości świadczonych usług. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia – po okresach archiwizacji. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 3 miesiące. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.


Polityka prywatności Fanpage Facebook

I. Zabezpieczenie danych osobowych

1.      Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych w ramach naszego Fanpage.

2.      Administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

3.      FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB

II. Prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych na Fanpage:

·         masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·         możesz dokonywać ich sprostowania,

·         możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są konieczne do realizacji celów,

·         masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

·         masz prawo sprzeciwu,

·         jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem:  inspektor@bcm.bielsko.pl

 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych Fanpage

·         udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,

·         prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

·         udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

·         informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,

·         statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

 

IV. Zakres danych osobowych

Z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

·         identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

·         zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

·         inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

·         treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

V. Odbiorcy danych

·         Facebook Ireland Ltd.

·         Firmy, z którymi mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych w ramach wsparcia.

 

VI.  Okres przechowywania danych

Przez czas realizacji celów dla jakich zostały dane pozyskane:

·         przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

·         obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

 


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE