Certyfikaty


Polityka
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem BCM Sp. z o. o. jest:

 

Realizowanie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości zgodnie
z obowiązującymi standardami w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i profilaktyki chorego, spełniających oczekiwania i wymagania naszych Pacjentów z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, doskonaleniem działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 

 • Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.

 • Stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu.

 • Zapewnienie odpowiednich zasobów, dających bazę do uzyskiwania pożądanych wyników oraz zaspokajających potrzeby i oczekiwania pacjentów.

 • Rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych, pozyskiwanie do współpracy nowych lekarzy.

 • Popularyzowanie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia wśród naszych Pacjentów.

 • Systematyczne badania satysfakcji Pacjentów i opinii naszych Klientów instytucjonalnych.

 • Stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Zakładzie.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa radiologicznego.

 • Postępowanie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.

 • Prawidłowe zarządzanie odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania.

 • Zmniejszenie zużycia nośników energii i racjonalne gospodarowanie wodą.

 • Zapobieganie awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych.

 • Urządzanie pomieszczeń pracy, ich wyposażanie i tworzenie warunków środowiska pracy w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości.

 • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 • Angażowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska.

 • Zapewnienie właściwej ochrony informacji, a w szczególności informacji prawnie chronionych.

 • Wdrażanie, rozwój i eksploatowanie systemów informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 • Zapewnianie poufności, integralności, dostępności do danych zgodnie z określonymi potrzebami,

  dostępami.

Pełniąc funkcję Prezesa Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zobowiązuję się do stworzenia odpowiednich warunków pracy i zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz deklaruję swój osobisty nadzór nad realizacją niniejszej Polityki ZSZ.

 

Ponadto informuję, że w tworzenie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania zaangażowano wszystkich pracowników Beskidzkiego Centrum Medycznego.

 

Leszek Berezowski

 

Bielsko – Biała, 30 czerwca 2014r.SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE