Regulamin plików Cookie


 

 

Polityka plików Cookies

 

§1

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Administratora strony internetowej : www.bcm.bielsko.pl informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.

 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Administrator strony internetowej- Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ( dalej jako Administrator) z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dąbrowskiego 3/1, wpisana przez Sąd Rejonowy w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWE do KRS pod nr 0000021010, NIP: 5471761675, Regon: 070867859, wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł, Tel: 33 8218300, fax: , email: bcm@bcm.bielsko.pl

 2. Strona internetowa – www.bcm.bielsko.pl

 3. Klient - osoba korzystająca z ze strony www.bcm.bielsko.pl, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą

 4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient korzysta ze strony www.bcm.bielsko.pl

 1. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z korzystaniem ze strony www.bcm.bielsko.pl

 2. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony www.bcm.bielsko.pl

 3. Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies

 4. Urządzenie Klienta - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Strony.

 

§2

 1. Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

 1. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

 

§3

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkownika na stronie,

 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

 • zapamiętania lokalizacji Klienta,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony

 1. Administrator a wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

 • wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych,

 • prezentowanie opinii na stronach internetowych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (os osoby trzeciej).

§4

 1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora

 


SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazujemy rekomendacje dotyczące organizacji udzielania świadczeń w poradniach i szpitalu, mające na celu ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem. Zalecenia te opierają się na przepisach prawa i zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowe organizacje ds. zakażeń.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

REJESTRACJA ONLINE

PRYWATNIE NA NFZ

Rejestruj prywatnie

Proszę o kontakt w sprawie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej.
Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl

REJESTRACJA ONLINE